Php code

Css code

Bây giờ widget title của bạn từ đầu tiên đã được bọc trong thẻ <span></span> và bạn style theo ý muốn