Theo mặc định WordPress chỉ cho phép bạn đăng nhập bằng tên người dùng của bạn. Nếu trang web của bạn cho phép bất cứ ai có thể đăng ký. Nó rất tiện dụng để cung cấp cho người dùng của bạn tùy chọn để đăng nhập bằng địa chỉ email của họ. Đơn giản chỉ cần sao chép và dán mã dưới đây vào file funcions.php của bạn để cho phép người dùng đăng nhập bằng địa chỉ email của họ cũng như tên của họ.

function login_with_email_address($username) {
$user = get_user_by_email($username);
if(!empty($user->user_login))
$username = $user->user_login;
return $username;
}
add_action('wp_authenticate','login_with_email_address');